Politikalarımız

Doğanlar Çelik Dövme, kurumsal bilginin hem kendisi hem de paydaşları açısından son derece mühim olduğunun bilincindedir. Bu sebepten dolayı, bünyesinde ISO 27001 standardının gerekliliğine bağlı kalan, yaşayan ve sürekli gelişen bir Bilgi Güvenliği Sistemi kurmuştur.

Doğanlar Çelik Dövme, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) standardını uygulayarak; varlık envanterindeki tüm bilgilerin varlığını, bütünlüğünü, gizliliğini ve erişilebilirliğini sağlamış ve güvence altına almıştır.

Bilgi Güvenliği Sistem faaliyetlerinde;

 • Risk analizleri ile süreçlerindeki devamlılığı ve sürekli iyileşmeyi,
 • Yasalar ave üçüncü taraflar ile yapılan sözleşme şartlarına tam uyum sağlamalayı,
 • Kendi personelinin de bu sistemin bir parçası olup, BGYS’ye etkin katılımını, farkındalık ve güvenlik gereksinimlerine uyumlarının en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarını en aza indirmeyi ve bu olaylardan kazanılan tecrübeyi fırsata çevirmeyi amaçlamakta ve taahhüt etmektedir.

Doğanlar Çelik Dövme ailesi olarak tüm işletme süreçlerinde;

Çalışanlarımızın etkin katılımı ile Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, Bunun için ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamayı ve güvence altına almayı, Gelişmiş üretim metotları ve teknolojileri kullanarak, Ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmayı, Kuruluşumuzun iç ve dış hususları bağlamında risk ve fırsatları analiz ederek hizmet vermeyi, Hizmetlerimizde Yasal mevzuat ve gereklilikler ile müşterilerimizin uygulanabilir şartlarını yerine getirmeyi, Çevre kirliliğinin önlenmesi için faaliyetleri planlamayı, çevreyi koruma amaçlarını belirlemeyi ve takip etmeyi, Bununla birlikte tüm çalışanlarımızın Çevreyi koruma ve İş güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamayı, taahhüt ediyoruz.

Doğanlar Çelik Dövme, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde;

– Çalışanlarımızı,  tüm 3. şahıs firma ve ilgili tarafları çevrenin korunması konusunda bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi,

– Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,

– Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt ve tüm kamuoyuna ilan eder.

İSG politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, sürekli gelişimi için aşağıda belirttiğimiz uygulamalar zincirinin takipçisi olacağız.

 • İnsanı en önemli değerimiz olarak görürüz,
 • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
 • Sürdürülebilir İSG yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak tedbirleri alırız,
 • Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,
 • İSG uygulamalarımızla, örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız

Bu politika belgesiyle DOĞANLAR ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun önemini ve önceliğini vurgular.

DOĞANLAR ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş.’ nin sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede DOĞANLAR ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş. faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmeyi ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemimizde tutarız. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmez, Sosyal sorumluluk anlayışımızı toplum için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri, iş yapış şeklimizde bize rehber olur.

Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:

Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm lokasyonlarda topluma karşı sosyal sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.

Çalışanlarımızın özlük haklarına saygı duyar, tüm çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.

DOĞANLAR ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.

DOĞANLAR ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz.

Tedarikçilerimiz başta olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, sosyal sorumluluk alanında DOĞANLAR ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş standartlarında hareket etmelerinin sağlanmasına yönelik yaklaşımlar geliştirmeye ve bu yaklaşımların uygulanmasına özen gösteririz.

Ülkemizin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Şirketimize, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.

Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir.

Şirketimizin genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından başta Genel Müdürümüz Tolga DOĞAN olmak üzere tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

Bu politika belgesi, DOĞANLAR ÇELİK DÖVME SAN. VE TİC. A.Ş’ nin daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, hissedarlarımızla ve diğer tüm paydaşlarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

Genel Müdür: Tolga DOĞAN

Doğanlar Çelik Dövme, kişisel bilgilerin gizliliği ve korunması ilkesine bağlıdır. Bu bildirimde, web sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel bilgilerinizi korumak için gerçekleştirdiğimiz adımlar ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. Topladığımız kişisel bilgiler, bu bilgilerin hangi amaçla kullanıldığı ve bunları kullanımımızla ilgili sizin yaptığınız seçimler anlatılmaktadır. Kişisel bilgilerinizi korumak üzere gerçekleştirdiğimiz adımlar ve kişisel bilgilerinizi nasıl gözden geçirip düzelteceğiniz de bu bildirim kapsamındadır. Web sitemize erişmekle söz konusu bilgilerin toplanmasını ve bu aydınlatma metninde açıklanan kullanım biçimlerini kabul etmiş olursunuz.